Sixth Need Kft.

Meghallgatunk.online

/

Premium.meghallgatunk.online

MÁSZF

(Megbízotti Általános Szerződési Feltételek)

Bevezetés

A Meghallgatunk.online és a Prémium.meghallgatunk.online Megbízotti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: MÁSZF) Szabályzata Megbízottak részére (a továbbiakban: Megbízotti Szabályzat) a Sixth Need Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon/app-on (https://meghallgatunk.online és https://premium.meghallgatunk.online/, a továbbiakban: Meghallgatunk.online) elérhető szolgáltatások nyújtásának feltételeit és szabályait tartalmazza.

Jelen MÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján / mobil alkalmazásán (https://meghallgatunk.online és https://premium.meghallgatunk.online/) és aldomainjeivel kapcsolatos jogviszonyokra terjed ki. Jelen MÁSZF folyamatosan elérhető és letölthető tartós adathordozón, a következő weboldalról: https://meghallgatunk.online/maszf/

Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Sixth Need Kft.

A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszkezelés helye): 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 3. C. lház. 3. em. 1.  

A szolgáltató elérhetősége, az Megbízottakkal való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: premium@meghallgatunk.online telefonszáma: +36 30 876 8098

Képviseli: Kolossváry Márk, ügyvezető

Cégjegyzékszám: 01-09-345706

Adószáma: 27031135-2-43

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Cégbíróság / NAV

Környéki Törvényszék Telefonszáma (Budapest): +36 1 885 6000

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai: SiteGround Spain S.L. , Calle de Prim 19, 28004 Madrid, Spain, https://www.siteground.com/

Megbízott

A Megbízott (Segítő) a Szolgáltatóval Megbízási Szerződés által a Meghallgatunk.online szolgáltatásában közreműködő alvállalkozó.

Felhasználó

A Felhasználó a Meghallgatunk.online oldal szolgáltatásait igénybevevő ügyfél. (Kliens)

Hatály és alapvetés:

 

1. Jelen dokumentum kizárólag a Szolgáltató és a Megbízott között aláírt és hatályos Megbízási Szerződéssel (továbbiakban: Megbízási Szerződés) együtt érvényes. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, és kizárólag a Megbízási Szerződéssel együtt minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A MÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben, illetve a Megbízási Szerződésben is szabályozott kérdésekben a Megbízási Szerződésben foglaltak az irányadók.

2. A jelen MÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Megbízotti Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

3. A jelen MÁSZF 2021. április 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a MÁSZF-t, amelynek életbelépéséről köteles Megbízottakat 10 nappal korábban emailen értesíteni.

4. Megbízott, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, vagy Megbízott adatai Megbízott hozzájárulásával feltöltésre kerültek az oldalra, a MÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Megbízott nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére, továbbá adatainak a weboldalon történő megjelenítésére.

5. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

Általános rendelkezések

 

 1. A Megbízási Szerződésben Szolgáltató megbízza a Megbízottat a Szolgáltató által üzemeltetett https://meghallgatunk.online és https://premium.meghallgatunk.online , valamint ezek aloldalain (továbbiakban együtt: Meghallgatunk.online) szolgáltatást igénybe vevő harmadik fél (továbbiakban Felhasználó) részére történő folyamatos tanácsadói tevékenység elvégzésével, megbízott képesítése szerint.

Szolgáltatások köre

A Meghallgatunk.online weboldalon elérhető szolgáltatások köre (továbbiakban: Szolgáltatás) élő- és online, személyes és csoportos tanácsadást, konzultációt, tréningeket, előadásokat, egyéb rendezvényeket és eseményeket tartalmaz, melyek közül néhány, időnként online közvetítésben, letölthető formátumban, vagy utólagos online megtekinthető formátumban is megrendelhető és megtekinthető, illetve igénybe vehető. Minden Szolgáltatásra csak a Szolgáltatásnál feltüntetett részletek és információk vonatkoznak, ezen információk Szolgáltatásonként eltérhetnek egymástól.

Megbízott Szolgáltató nevében kizárólag tanácsadói Szolgáltatást nyújt egyéni online- vagy élő formában. A Felhasználó részére történő minden ettől eltérő szolgáltatás nyújtására Megbízott csak Szolgáltatóval kötött külön megállapodás esetén jogosult.

A Szolgáltatás megkezdése

 1. A szolgáltatás megkezdésének feltétele a Megbízott és Szolgáltató között aláírt Megbízási Szerződés és jelem MÁSZF elfogadása.
 2. Megbízott megküldi digitális fényképét, szakmai képesítésének megnevezését és 2-3 bekezdéses bemutatkozását, valamint az oldalon szereplő alterületek közül kompetenciája által lefedett területeket Szolgáltató részére a kapcsolat@meghallgatunk.online email címre. Az email beérkezését követő 5 napon belül Szolgáltató feltölti Megbízott adatait a meghallgatunk.online oldalra. Megbízottak minden esetben ABC sorrendben kerülnek fel a weboldalra, kivétel ez alól a premium.meghallgatunk.online főoldal, ahol Megbízottak az általuk írt cikkek beküldési ideje alapján kerülnek az oldal elejére. (A legfrissebb cikk szerzője kerül előre.)
 3. Szolgáltató Megbízott Elsődleges email címére megküldi a weboldalra történő belépésre jogosító adatokat, valamint a Google Calendar alkalmazás weboldalra történő összekötésének bemutatóját. Megbízott az email bérkezését követő 5 napon belül köteles elvégezni a Google Calendar bekötését, ami elengedhetetlen a szolgáltatás megkezdéséhez.
 4. Megbízott weboldalon történő jelenléte és Google Calendarjának szinkronizálása után Megbízott megkezdheti szolgáltatói tevékenységét.

Szolgáltatási jogviszony

A szolgáltatási jogviszony Megbízott szolgáltatás nyújtása esetén is Szolgáltató és a Felhasználó között keletkezik és áll fenn a szolgáltatás teljes ideje alatt. Szolgáltató és Felhasználó közötti jogviszonyt az ÁSZF szabályozza.

Megbízott tudomásul veszi, hogy a tevékenysége során Szolgáltató nevében jár el, a Szolgáltatás nyújtásáért Szolgáltató tartozik felelőséggel Felhasználó felé. Megbízott egyúttal kötelezi magát arra, hogy az általa folytatott tevékenységből – különös tekintettel az általa Felhasználóval folyatatott beszélgetésekre – eredő esetleges kártérítési kötelezettséget Szolgáltató helyett teljes mértékben átvállalja.

A Szolgáltatás folytatása

 

 1. Felhasználó saját jogán a Premium.meghallgatunk.online oldalon található szolgáltatási alterületek közül kiválasztja a számára megfelelő alterületet, és az alterülethez tartozó Megbízottak közül Megbízottat, vagy elsőként kiválasztja Megbízottat, majd választ a Megbízotthoz tartozó alterületek közül.
 2. Felhasználó kiválasztja, hogy a 45 perc beszélgetésen túl, kíván-e további 45 perces opcióval élni.
 3. Felhasználó megadja a számla kiállításához szükséges személyes adatait, email címét, majd az OTP Mobil SimplePay oldalán bankkártyával kiegyenlíti a szolgáltatás díját, amelyről Szolgáltató számlázási rendszere számlát küld Felhasználó email címére.
 4. Szolgáltató CRM rendszere a foglalas@meghallgatunk.online email címről értesítő levelet küld Szolgáltató részére, amely levél tartalmazza nem kizárólag Felhasználó adatait, különös tekintettel Felhasználó email címére, telefonszámára (amennyiben Felhasználó megadta), és a beszélgetéshez (tanácsadás) szükséges Zoom linkre, továbbá a Felhasználó által Megbízott naptárában befoglalt időpontot is, amit a weboldal közvetlenül Szolgáltató Google Calendarjában is befoglal.
 5. Szolgáltató CRM rendszere a foglalas@meghallgatunk.online email címről értesítő levelet küld Felhasználó részére, amely levél tartalmazza nem kizárólag a Megbízott email címét, a foglalás dátumát, valamint a beszélgetéshez (tanácsadás) szükséges Zoom linket.
 6. A Felhasználó által kiválasztott időpontban Szolgáltató és Felhasználó kapcsolatba lépnek egymással a mindkettejük birtokában lévő Zoom linken és lefolytatják a beszélgetést.
 7. A beszélgetés időtartama a Felhasználó által választott 45 perc esetén minimum 45 perc Megbízott részéről, 90 perc esetén minimum 90 perc Megbízott részéről. A 45 illetve 90 percek elteltével Megbízott jogosult a beszélgetés lezárására. Felhasználó a beszélgetés lezárására bármikor jogosult, ugyanakkor idő előtti lezárás esetén nem jogosult a fennmaradó idő más időpontban történő felhasználására, sem pénzvisszatérítésre.
 8. A beszélgetés záró időpontját követően Szolgáltató CRM rendszere ellenőrző emailt küld mind Megbízott, mind Felhasználó részére a szolgáltatás értékelésére vonatkozóan.

A Szolgáltatás folytatása során felmerülő különleges esetek

 

Amennyiben a Szolgáltatás folytatása a Megbízási szerződés és/vagy jelen MÁSZF rendelkezései szerint nem lehetséges, Megbízott köteles haladéktalanul értesíteni Szolgáltatót a premium@meghallgatunk.online email címen, továbbá saját lehetőségeinek megfelelően köteles Felhasználó érdekei védelmében, Szolgáltató jóhírének folyamatos védelme mellett eljárni.

Ilyen eset lehet például, de nem kizárólag az időpontról való késés, vagy időpont elhalasztásának indokolt szükségessége, amely esetben Megbízott értesítheti Felhasználót telefonon, vagy emailen, illetve értesítheti Szolgáltatót emailen.

Konkrét meghatározott időpontban érvényes Szolgáltatások tekintetében a Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a kijelölt időpontra 15 percen túli késéssel érkezik (akár online, akár személyes formában), a Szolgáltatás teljesítettnek minősül abban az esetben is, ha Szolgáltató, vagy Szolgáltató Megbízottja Felhasználó megérkezése, vagy bejelentkezése időpontjában már nem elérhető a Szolgáltatás teljesítéséhez meghatározott helyszínen vagy platformon. Ilyen esetben a megrendelt szolgáltatások díját Felhasználó köteles megfizetni Szolgáltatónak és a már befizetett összeget a Szolgáltató nem téríti vissza. Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy a szolgáltatás nem bontható részegységekre, így időre érvényes (pl: 45 perc, 90 perc) szolgáltatás esetén a fel nem használt időkeret nem vihető tovább új időpontra és azután visszatérítés sem kérhető.

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatását magas minőségben nyújtja, továbbá Megbízott részére a szolgáltatás nyújtásához szükséges elektronikus hozzáféréseket, Megbízott adatainak ismeretében biztosítja.  

A Szolgáltató vállalja, hogy Megbízott részére havonta ingyenesen igénybe vehető szupervíziót biztosít, amelyet Szolgáltató Facebook csoportjában hirdet meg: https://www.facebook.com/groups/1517342228458223

A Szolgáltató jogosult a meghirdetett Szolgáltatás témájának, időpontjának, helyszínének valamint az előadók személyének az egyoldalú módosítására – ideértve az egyes meghirdetett események törlésének lehetőségét is.

A Szolgáltató jogosult ezen Megbízotti Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, mindazon esetekben, amikor a gazdasági, vagy szolgáltatási feltételeiben változás áll be, vagy a szerződés szövegében található szövegi környezet (helyesírás, elgépelés, ellentmondás stb.) ezt megköveteli. A szerződés módosításáról mindazokat köteles értesíteni, akiket aktuálisan érint.

A MÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor megjelölt időpontban lép hatályba.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bizonyos kedvezményeket csak az általa meghatározott ügyfeleknek, vagy ügyfélcsoportoknak biztosítson, és ezen kedvezményekről nem köteles a honlapján felvilágosítást nyújtani.

A különböző kuponos vagy vásárlási jegyre jogosító kedvezmények egyszeri bruttó összegű kedvezményt, %-ban meghatározó kedvezményt, vagy levásárolhatóságot biztosítanak. Más akciókkal nem összevonhatóak, készpénzre nem válthatóak. Ha a kedvezményre jogosító jegyek értéke meghaladja a rajta vásárolni kívánt termék vagy szolgáltatás bruttó vételárát, úgy a különbözettől a Vásárló elesik, a Szolgáltatónak nem áll módjában visszaadni ebben az esetben.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogokat, hogy a mindenkori szolgáltatási díjakat, árakat maga határozza meg, az aktuális árakat és díjakat mindig feltünteti a Meghallgatunk.online oldalon. Minden Szolgáltatásra a megrendelése napján érvényes díjszabás az irányadó.

Megbízott jogai és kötelezettségei

Megbízott a szolgáltatás nyújtásához szükséges végoldali eszközöket (mobiltelefon, számítógép, stb) saját költségén biztosítja.

Megbízott jogosult a Facebook csoport használatára, azon belül moderált publikálásra, kérdések feltevésére. https://www.facebook.com/groups/1517342228458223

Megbízott jogosult a Szolgáltató által kizárólag Megbízottak részre szervezett ingyenes eseményeken való részvételre.

Megbízott köteles az általa a megadott adatok és információk helyességéről meggyőződni, az ebben történt változást a rendezvény megkezdéséig jelezni a Szolgáltató felé, mert a hibás adatokból eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem tud vállalni.

Megbízott a Szolgáltatások nyújtása és igénybevétele során is köteles olyan magatartást tanúsítani, amellyel Szolgáltatás nyújtását, valamint a többi résztvevőt nem zavarja! Különös tekintettel a zaklató, közízlést, és emberi méltóságot sértő megnyilvánulásokra, ide értve Szolgáltató közösségi média oldalait is! Ennek megsértése esetén a Szolgáltató jogosult a szerződés azonnali, rendkívüli felmondására, és a szolgáltatás megtagadására! Ilyen esetben a részvételi díj bármely formában történő visszatérítése sem lehetséges.

Megbízási díj

A Szolgáltató köteles a jelen pontjában foglaltaknak megfelelően megfizetni a Megbízott részére a megbízási díjat.

A Megbízott a fent meghatározott feladatait megbízási díj ellenében látja el. A Megbízott részére a tevékenysége ellátásáért járó megbízási díj összege:

A Megbízott a Meghallgatunk.online oldalon való heti 1 órás önkéntes szolgálat vállalása – naptárban történő bejelölése – esetén a beszélgetések után további nettó 1000 Ft-ra jogosult, azaz az adott hónapra vonatkozóan:

A megbízási díjat a Szolgáltató utólag, a megbízott által kiállított számla ellenében átutalással teljesíti, havonta 2 alkalommal, 15 napos fizetési határidővel.

A megbízási díj magában foglalja a megbízottnak a megbízás teljesítésével kapcsolatosan szükségszerűen felmerülő költségeit (így különösen az utazási, postai, telefon- és egyéb költségeit), valamint azon szolgáltatások költségei, amelyeket a megbízott feladatai között jelen szerződés nem sorol fel, de azok szükségszerűen elvégzendőek a megbízás teljesítéséhez.

Céges megbízások

A vállalatok és intézmények részéről (továbbiakban: cégek) érkező külön megállapodásba foglalt megrendeléseket Felek a jelen MÁSZF 1. számú mellékletében foglalt és cégenként külön-külön aláírandó szerződés kiegészítésben szabályozzák.  

A Szolgáltatás szerzőjének jogai

Szerzői jogok

A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy az együttműködés során kapott információkat az együttműködés tárgyával össze nem függő módon nem használja fel. Az információk a Sixth Need Kft és Gilányi Attila és más – az ÁSZF-ben és MÁSZF-ben meg nem nevezett – személyek tulajdonjogát képzik és szerzői jogok védik, ezen szellemi termékek felhasználása minden esetben a szerzők kizárólagos és írásos hozzájárulásával engedélyezett.

A Szolgáltatások és a hozzájuk tartozó weboldalak és közösségi média oldalak teljes tartama szerzői jogvédelem alatt áll, a tartalmak elektronikus vagy nyomtatott formában való után-közlése a Sixth Need Kft és Gilányi Attila engedélyével lehetséges.

A Megbízott továbbá tudomásul veszi jelen szerződés elfogadásával, hogy az együttműködés során, Szolgáltató megbízásából készített hangfelvételeken, videó-anyagokon és képeken szerepelhet. Esetleges szereplését tartalmazó képeket, videó-felvételeket és hanganyagokat a Szolgáltató szabadon felhasználhatja, nyilvánosan megjelenítheti és ezzel kapcsolatban a Megbízott semmilyen anyagi követelést nem támaszthat, panasszal nem élhet. A Megbízott megjelenítéséből fakadó nemtetszését privát megkereséssel jelezheti a Szolgáltató felé, ezen kéréseknek a Szolgáltató igyekszik eleget tenni, de erre nem kötelezhető.

Kártérítés

Amennyiben Megbízott az együttműködés lejárta után jogosulatlanul szöveget másol, vagy a Megbízott részére a Szolgáltatás teljesítéséhez átadott dokumentumokat jogosulatlanul felhasználja, úgy Szolgáltatót 300.000,- Ft sérelemdíj illeti meg (személyhez fűződő jogok megsértése, hivatkozva a Sztv. 94. § (2) bekezdésére). Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával nyilatkozik, hogy a sérelemdíj mértéke nem eltúlzó.

A szolgáltatás megszűnése

A Szolgáltatás annak a meghatározott teljesítési idejét követően megszűnik.

Adatvédelem

A Meghallgatunk.online adatkezelési tájékoztatója elérhető innen: https://meghallgatunk.online/adatvedelem

Egyéb rendelkezések

1. A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt (Megbízott) jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mint ha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

2. Ha a jelen MÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

3. Amennyiben a Szolgáltató a MÁSZF, illetve a szerződés alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a MÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

4. Szolgáltató és Megbízott vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Szolgáltató és Megbízott a jelen MÁSZF hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik Szolgáltató székhelye szerint illetékességgel rendelkező Törvényszék kizárólagos illetékességét.

Panaszkezelés

1. Weboldalunk és társaságunk célja, hogy valamennyi szolgáltatást megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

2. Szolgáltató a panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 3 évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

4. Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

A Fgytv. 45/A. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. Rendelet alapján általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatal jár el: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

6. A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

7. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.  A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

8. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

9. A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybevétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

10. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

11. Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:

Záró rendelkezések

Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény vagy annak fenyegetése, baleset, tűz, blokád, árvíz, földrengés, természeti katasztrófa, súlyos vihar, súlyos energiaellátási zavar, súlyos közlekedési zavar/akadályozás, járvány, hatósági rendelkezés, vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Felhasználó, illetőleg a Szolgáltató hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt. A jelen vis maior rendelkezés megfelelően alkalmazandó mind adott Szolgáltatásra, mint egészre, mind adott Szolgáltatás valamely részére.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen MÁSZF-től a Megbízott javára eltérjen.

1. Számú melléklet – Céges szerződés kiegészítés

megbízási szerződés

Tanácsadói – Konzultációs tevékenység elvégzésére Céges ügyfelek esetén

Amely létrejött egyrészről

Név:  Sixth Need Kft.

Cím:  1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 3. C. lház. 3. em. 1.

Adószám:  27031135-2-43

képviseletében eljár:          Kolossváry Márk ügyvezető, mint Megbízó, másrészről a

Név: …………………………………..(egyéni vállalkozó esetén „ev” jelölendő)

Cím: …………………………………..

Adószám: …………………………………..

Elsődleges e-mail cím: …………………………………..

  mint Megbízott, együttesen Felek között a mai napon, az alábbi feltételek mellett.

Felek megállapodnak, hogy az általuk 202x.xx.xx napon aláírt „Megbízási szerződés Tanácsadói – Konzultációs tevékenység elvégzésére” kötött megállapodást az alábbiakkal egészítik ki.

Felek megállapítják, hogy Megbízó külön megállapodást kötött az CÉG-vel az „mentális, érzelmi nehézségekkel való megküzdéshez segítő beszélgetés szolgáltatás biztosítása pszichológusok, mentálhigiénés szakemberek és coachok közreműködésével” tárgykörben.

Megbízó megbízza Megbízottat, hogy a köztük érvényben lévő Megbízási szerződés alapján szolgáltatását az CÉG alkalmazottai részére is kiterjessze az alábbi kiegészítő feltételek szerint.

A megrendeléseket Megbízó központi diszpécsere továbbítja emailen vagy telefonon Megbízott részére. Minden hónap végén Megbízó részletes listát küld Megbízottnak a Megbízott által folyatott beszélgetésekről, amely alapján Megbízott jogosult megbízási díjat számlázni az alábbiak szerint:

A megbízási díjat a Szolgáltató utólag, a megbízott által kiállított számla ellenében átutalással teljesíti, havonta 2 alkalommal, 15 napos fizetési határidővel.

A megbízási díj magában foglalja a megbízottnak a megbízás teljesítésével kapcsolatosan szükségszerűen felmerülő költségeit (így különösen az utazási, postai, telefon- és egyéb költségeit), valamint azon szolgáltatások költségei, amelyeket a megbízott feladatai között jelen szerződés nem sorol fel, de azok szükségszerűen elvégzendőek a megbízás teljesítéséhez.

Az itt nem szabályozott pontokban a Felek között érvényben lévő Megbízási szerződés rendelkezései érvényesek.

……………………, 2021.  …………………….hó, ……. nap

__________________________………………………Kft.…………………..ügyvezető Megbízó  __________________________…………………egyéni vállalkozóMegbízott